Polityka prywatności i cookies

Korzystanie z bloga i strony internetowej pomagierka.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Strony i bloga oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej pomagierka.pl

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

 1. Administratorem strony i danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu i bloga jest Agnieszka Gawrońska, prowadząca działalność pod firmą POMAGIERKA Agnieszka Gawrońska – kreatywne i techniczne wsparcie biznesu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowa 12/18 50-082, e-mail: kontakt@pomagierka.pl zwana dalej Administratorem.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@pomagierka.pl.
 3. Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZĘ i SKĄD POCHODZĄ?

 1. Serwis umożliwia użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 3. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie i w ramach innych oferowanych przez Administratora usług.
 4. Dane użytkowników korzystających ze strony oraz formularza kontaktowego pochodzą bezpośrednio od kontaktujących się ze mną osób. Dane mogą także pochodzić od osób trzech, kontaktujących się bezpośrednio z Administratorem w celu zlecenia wykonania usług (np. zamieszczenia danych na tworzonej stronie internetowej, obsługa wysyłki na adres osoby trzeciej).
 5. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 6. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 7. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania administratorowi informacji o wizycie w serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę.

W JAKIM CELU PRZETWARZAM DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu skorzystania z usług Administratora, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 2. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. tworzenia ewidencji wymaganych przez RODO np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH?

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia ( art. 16 RODO),
 3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO),
 5. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (art. 20 RODO)
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz , że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza RODO (art. 77 RODO),
 8. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

W celach powyższych możesz zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@pomagierka.pl

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów lub na okres przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tych usług. Dane mogą być przechowywane dłużej dla celów skarbowych i podatkowych.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH I ICH ODBIORCY

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych ( takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
 2. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: LH.PL SP. Z O.O. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 3. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Witryna korzysta z usługi Google Analytics, Google Search Console w celu zbierania i analizowania danych dotyczących ruchu na stronie.

Polityka prywatności usługi Google Analytics dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Pozostałe wtyczki, z których korzysta strona to Contact form 7 (formularz kontaktowy) ,Famingo (archiwum korespondencji mailowej), Rank Math SEO (optymalizacja i statystyki), Monster Insights (konfiguracja z google analytics).

W przypadku korzystania z platformy Facebook, platforma ta samodzielnie zbiera informacje za pomocą wtyczek
i cookies na temat ruchu sieciowego na swoich stronach. Administrator ma możliwość zapoznania się z treścią raportów o ruchach użytkowników na swoich stronach zlokalizowanych na tej platformie społecznościowej.

Przekazywanie danych do Państw trzecich obejmuje terytorium USA.

FORMULARZE

 1. Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:
  1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Agnieszka Gawrońska. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
  2. Formularz systemu WordPress umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disqus powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową oraz prowadzenia działań remarketingowych. Pomagają udoskonalić Stronę.
 3. W celu korzystania ze strony internetowej pomagierka.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5.  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.